Referat af ordinær generalforsamling 2018

Tirsdag d. 8. maj 2018 klokken 19:00

Inden selve generalforsamlingen bad Ralf Auerbach om ordet.

Han holdt følgende tale for Formand Jørgen Jørgensen i anledning af hans 40 års jubilæum som formand for klubben (se herunder).

Efter behørige klapsalver og overrækkelse af gave, kunne Jørgen byde velkommen til denne hans generalforsamling nummer 40 som formand – IMPONERENDE !

Valg af dirigent:

Christian Hjulsager blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. De fremmødte blev talt op (38 personer) og forespurgt om hvem der ønskede at blive til mad bagefter .

Formandens beretning samt DSI beretning (se herunder): 

Jørgen aflagde en god og fyldestgørende beretning der også omfattede beretning fra DSI. Beretningen blev uden spørgsmål og med klapsalver taget til efterretning.

Spilleudvalgets beretning (se herunder):

Peter Andreasen startede med at præsentere sig selv og holdt som fungerende formand nedenstående tale.

Peter er i årets løb – på bestyrelsens opfordring - tiltrådt som fungerende formand for udvalget, idet Jonas Andersen p.g.a. arbejde ikke kunne finde tid til sit formandskab.  Bestyrelsen indstiller til at Peter officielt vælges som formand for spilleudvalget.

Peters beretning blev suppleret med nogle bemærkninger af Kim Krahl Larsen som er  formand for veteranudvalget (Kim’s noter findes herunder).

Begge beretninger blev med klapsalver taget til efterretning.

Ungdomsudvalgets beretning.

Nikolaj Jørgensen er ligesom Peter Andreasen tiltrådt som formand for ungdomsudvalget i årets løb, idet Majken Andersen heller ikke kunne afse tid til formandskabet.                       Nikolaj startede også med at præsentere sig selv og aflagde en kort beretning fra ungdomsudvalget sæson. Den blev ligeledes taget til efterretning med bifald.                Bestyrelsen indstiller til at Nikolaj officielt vælges som formand for spilleudvalget.

Indkomne forslag:

Ingen.

Regnskabet/budget:

Forretningsføreren gennemgik regnskabet og kunne – endnu engang – konstaterer, at klubbens økonomi havde det rigtigt godt.

Kim gennemgik det udsendte regnskab.

Bemærkede, at der i kommunalt regi var tanker om ændringer i fordelingen af tilskud til kommunens foreninger.                          Endnu er det kun på undersøgelsesplan, med de foreløbige udmeldinger ser ikke lovende ud for KMB – vi skal nok fremadrettet til at vende os til mindre tilskud.

Herefter blev regnskabet uden spørgsmål godkendt.

Valg:

Efter diverse valg fik bestyrelsen følgende sammensætning:

Formand:    Jørgen Jørgensen (valgt for 2 år).

Næstformand:   Ralf Auerbach (fortsætter). 

Spilleudvalgsformand:   Peter Andreasen (valgt for 1 år). 

Ungdomsudvalgsformand: Nikolaj Jørgensen (valgt for 2 år).

3 bestyrelsesmedlemmer: Thomas Fynbo (valgt for 2 år).  Kim Krahl Larsen (fortsætter)  Maria Christensen (valgt for 2 år).

1 suppleanter: Ikke besat.

DSI-repræsentant: Ralf Auerbach (fortsætter).

Revisor og revisorsuppleant: Kristian Hjulsager og Per Leerskov (begge valgt for 1 år).

Eventuelt:

Kl. 19.55 kunne Christian Hjulsager afslutte årets generalforsamling og Jørgen Jørgensen bød på smørrebrød samt øl/vand i Cafeen

Referent: Kim Hartmann.


Ralf Auerbachs tale til formanden i andledning af Jørgens 40 års jubilæum

Jørgen Jørgensen - formand KMB i 40 år

Jeg har indledningsvis bedt om ordet for en kort bemærkning. Anledningen er, at Jørgen i år har 40 års jubilæum som formand for KMB. En bemærkelsesvis bedrift, som jeg synes, vi skal benytte lejligheden til at hylde.

Igennem sit mangeårige virke for KMB har Jørgen formået at forene ungdom, og elite med bredde og veteraner. Og så har Jørgen altid været god til at uddelegere opgaver og ansvar, samtidig med, at har han ”hands on”, hvad enten det gælder de sportslige aktiviteter i udvalgene, kontakten til Tårnby Kommune eller til søsterklubben ALT.

Det er disse egenskaber, som har gjort, at Jørgen har nydt respekt fra alle sider, og som har gjort, at Jørgen er blevet genvalgt år for år.

Det skal også nævnes, at blandt meget andet har Jørgen ved siden af beklædt formandsposten for Københavns Badmintonkreds i mere end10 år.

Og så en lille smule historie:

På trods af, at KMB har eksisteret siden 1935 og altså er 83 år, så er Jørgen kun klubbens 5 formand:

-        Richadt Jensen 1935 - 1948

-        Børge Kjær 1948 - 1950

-        Richardt Jensen 1950 - 1951

-        Bror Danielsen 1951 - 1954

-        Torben Kristensen 1954 - 1960

-        Richardt Jensen 1960 - 1978

-        Jørgen Jørgensen 1978 -

Jørgen har således rekorden, som den formand, som har siddet i flest år. Men der er 2 rekorder, han mangler. Richardt er den formand, som har siddet over det største spænd år, nemlig 43 år, og Richardt er også den ældste formand, vi har haft, nemlig 85 år. Med sine 80 år er Jørgen en ren årsunge i sammenligning. Nu er det jo sådan, at Jørgen søger genvalg, så der er en god chance for, at han også slår disse rekorder.

Skal vi give Jørgen en hånd igen.


Formandens beretning:

Byde velkommen.. Hvormange bliver ikke til et stykke smørrebrød bagefter?

Valg af dirigent. Kristian Hjulsager.

Desværre er der nogle af vores medlemmer som i løbet af året.er afgået ved døden et af medlemmerne var nemlig Erik Buus ,som var med til at rejse vores gamle hal,så jeg vil bede jer om at vi rejser jer ,så vi kan ære ham.

Tak.

Bestyrelsen har i år set sådan ud det meste af året.

Formand Jørgen Jørgensen, Næstformand Ralf Auerbach, Spillerudvalgs formand Jonas Andersen, Ungdomsformand Majken Andersen, Bestyrelsesmedlemmer Thomas Fynbo - Maria Kristensen - Kim Krahl, Supleant Anders Bay.

I løbet af året trak Ungdomsformanden sig og vi fik overtalt Nikolej til at fortsætte arbejdet,

Spillerudvalgsformandet trak sig også og i hans sted fik vi Peter Andreasen til at overtage.

De skal så i dag vælges til bestyrelsen.

Forretningsfører Kim Hartmann.

Vi har i løbet af året afholdt nogle bestyrelsesmøder,hvor vi drøfter, hvad der sker i klubben,der har været megen sygdom (influentce) så vi må bare konstatere at alle afdelinger trods diverse sygdomme har udført deres arbejde tilfredsstillende,og når jeg kan udtrykke mig sådan, er det fordi jeg ingen klager har fået.

Vores mål var at forblive i 1 divition med 1 holdet,samt at gøre en indsats på ungdommen,begge dele er lykkedes.

Vi har igennem flere år kørt ungdomsbadminton med skolerne i sommerferien,også i år har vi fået tilbudt dette arrangement men vi har i år måtte sige nej tak,da vi ikke kunne finde trænere til opgaven,som vores ungdomstræner har taget sig af,men da Mikkel Larsen har været syg og skal begynde på andre opgaver, har vi måtte sige fra.

Vi har haft den glæde at en af vores dygtige ungdomsspillere nemlig Freja Ravn fik Amager Bladets Idrætspris som årets fund.Det er ikke første gang og det bliver heller ikke den sidste gang, da vi har flere tallenter i klubben.

Til gengæld har vi et godt samarbejde med skolerne,som om formiddagen kan aftale nogle lektioner med vores forretningsfører.

Det har og er et stort arbejde at finde ungdomstrænere,vores udvalg har haft travlt,og det er nu lykkedes for dem at få aftalerne i hus,

Vi har bevilliget lidt træning for de aktive veteranspillere,som i nogle tilfælde får besøg af nogle førsteholdspillere, som så hunser lidt med dem.

Vores hjemmeside fungerer fint,når i har noget som skal på hjemmesiden så send det til Steen, også resultater af holdkampe,jeg ved det kommer hurtigt på,og der er mange som kikker.

I DSI er der udført følgende arbejde.Ny gavl på tennishal,-Baderummene i gammel afdeling er fornyet.-Lyset i tennishal udskiftet til led lys.-der er leveret lidt til cafeen.

Fremtidige opgaver vil være nyt indgangsparti-samt gavl i badmintonhal repr.-nyt lys i badmintonshallerne.-maling af lokalerne 1 sal.

Vi skal stadig være med til at vedligeholde vores gode haller,så derfor stor tak til vores indspektører for deres store arbejde i og udenfor hallerne.

Der sker jo også noget uden for klubben,som nævnt sidste år har Danmarks Badminton og DGI lavet et godt samarbejde,og i forbindelse med det årlige representantskabsmøde vil både Forbundet og DGI være til stede,og er der nogle ,som vil med til mødet ,som er den 26 maj vil der være mulighed for en fælles transport frem og tilbage,det varer hele dagen ring til Mathias Haulund DGI telf.40127804 og tilmeld jer.

På det fornylig afholdte Kredsmøde udtalte Badmintons formand at der nok ville komme nogle nye ideer med hensyn til ligaen og de følgende rækker,så det bliver spændende at se hvad der menes.

Eller bliver vi tilbudt masser at kurser både fra kredsen -forbundet og Kai ,så er der nogle kurser i vil på så sig det ,så prøver vi på at fremskaffe et sådant kursus,de er ganske gratis.

Der har været uddelt priser på rådhuset den 10 april,idrætsprisen gik til svømmeklubben Kvik.Årets idrætsleder blev Erling Langtved fra AK Viking vægtløfter.Årest fund blev Mickel Dahl.styrkeløfter.

I forbindelse med folkeoplysningen er der kommet ny formand nemlig Henrik Zimino og der er straks kommet nye boller på suppen, idet at formanden har udstukket nogle nye retningsvilkår ,som der skal kikkes på ,det er tilskudsreglerne m-m,så det bliver ikke nogen nem måde at blive enige om hvordan pengene i udvalget skal fordeles.

I forbindelse med de nye EU regler om persondata har det ikke været let for foreningerne , nu kikker vores forretningsfører på hvad Badminton Danmark tilbyder af muligheder for evetuelle løsninger,det skal vi jo have i orden snart.

Vi har også fået en henvendelse om hvorfor vi ikke havde et booking system som vil være lettere at administrere, men så længe Kim er fortrolig ,med det vi har sker der ikke noget, men vi følger udviklingen.

Nu vil jeg ikke trætte jer med mere for selvfølgelig sker der mere i kommunen og andre stedet , end det som jeg her har refereret om.

Endnu en gang tak til alle i udvalgene og bestyrelse samt forretningsfører for et godt samarbejde året igennem.

Tak - Formand Jørgen Jørgensen


Formanden for spilleudvalgets - Peter Andreasen - beretning:

God aften. Først vil jeg lige præsentere mig selv, idet jeg tiltrådte ved starten af sæsonen og har udfyldt rollen efter Jonas Andersen, der var nødt til at stoppe.

Min kobling til KMB er, at jeg har to børn der spiller her. Børn er måske så meget sagt – den ene er i førsteholdstruppen og den anden i andetholdstruppen. Derudover er jeg kommet her som tilskuer tilbage fra dengang spillerne hed Thomas Lund, Max Gandrup, Jan Paulsen mfl.

I forhold til seniorsiden i KMB i den forgangne sæson, så har vi haft 5 hold tilmeldt. I 1. division, 3. division, Danmarksserien, Københavnsserien og Serie 3.

Ved opstart havde vi på baggrund af vores spillertrup en ambition om at spille med om oprykningspladserne i 1. division - ligakval’en og at spille med om oprykning fra 3. division.

I løbet af sæsonen ændredes målsætningen til i videst mulige omfang af bevare placeringen i 3. division og Danmarksserien, hvilket lykkedes. I de sidste runder stillede vi i nogenlunde rimelige opstillinger – uden de i sæsonen tidligere mange afbud – primært på pigesiden, og spillede os fri af nedrykning. For 3. divisionsholdet spillede vi os til en ekstra kval-kamp, som vi efterfølgende vandt i sikker stil.

Vores førstehold spillede gennem sæsonen godt med – og vi spillede blandt andet to fantastiske kampe mod de to ligakvalifikanter – Langhøj og Lillerød, som vi begge tabte 6-7. Vi slog Triton hjemme og tabte 6-7 ude – et hold som vi traditionelt har spillet tæt med – men i de seneste sæsoner oftest har tabt til. Med tanke på, at vi har rækkens yngste hold – en gennemsnitsalder der i løbet af sæsonen passerede 21 år – absolut godkendt.

Vores 4. og 5. hold var gennem sæsonen stærkt plaget af skader og afbud på pigesiden og derfor er 4. holdet sluttet i den nederste del af nedrykningsspillet og 5. holdet i midten – på trods af at have spillet enkelte kampe helt uden piger på holdet.

Vi tilbyder træning til vores seniorspillere tirsdage og torsdage aftener. Herudover har en række af vores bedre spillere deltaget i ungsenior mandag, onsdag og fredag – og endelig har vi haft ’fleksibel’ morgentræning.

Vores seniortræning er samlet for alle vores seniorspillere. Som tidligere sæsoner har vi overvejet at opdele træningen, da vi i udgangspunktet er for mange til en effektiv træning og som tidligere år, har udfordringen løst sig selv i løbet af de første to-tre måneder når træningsmængden falder. Desværre.

Det har i sæsonen igen været en udfordring at fastholde en fælles træning på tværs af spillere, der træner 7-8 gange om ugen og spiller internationale turneringer, og andre der træner 1 gang om ugen og helst vil undgå slagtræning og fysisk træning og fokusere på runder og engelsk double. Vi har forsøgt at skabe rum til begge dele og synes til gengæld, at vi har fået indsatsen retur på det sociale område, hvor der er mange aktiviteter og fortsat stor opbakning til diverse arrangementer. Tak til aktivitetsudvalget.

I forhold til den kommende sæson har vi sagt farvel til Freja Ravn, der har været en toneangivende spiller for os. Freja ’erstattes’ i den kommende sæson af en ung fransk spiller, som vi er blevet introduceret til gennem Peter Gade. Vi har herudover budt velkommen til Delbo, der har været ungdomstræner hos os.

På trænersiden har vi sagt farvel til Mikkel. Vi har endnu ikke trænersituationen helt afklaret, og arbejder intenst på den del. Personligt skal der fra min side lyde et meget stort tak til Thomas Fynbo, der har overtaget en lang række træninger, og også vil stå for sommertræning der starter i næste uge. 


Bemærkninger fra veteranudvalgets formand Kim Krahl Larsen:

Noter til Generalforsamlingen, d. 8/5 2018 – KMB2010

Veteranafdelingen består af 206 spilleberettigede medlemmer ift. holdturneringen

  6-6 i sidste kamp mod ØBK/BK – KMB trak det længste strå og bliver oppe i 1. serie

 Lyngby 4 rykker ikke op da deres 3. hold ligger i serien ovenover (endte på 2. plads i 4. serie)

KBKr har bekræftet vi rykke op i serie 4 med 50+ 2. holdet

FLOT slutspurt af 60+ 1. holdet. 3 hold ender a´ point men KMB med marginalt bedste score.

KMB sidste kamp endte 8-0 over Vanløse 2 mens NBK Amager spillede 6-2 mod KBK Kbh. 3

Fredagsveteran træningen.

Stor succes og flot fremmøde (på nær en fredag med afgørende holdkampe i weekenden). Fuldt hus næste hver gang og stort engagement over hel linjen efter ændringen til rigtig Veterantræning. Spillere fra 1. holdet på besøg er velmodtaget og planlægning fungere upåklageligt. De ”unge” fylder ledige pladser og en god fælles klub-ånd på tværs er resultatet.

Tilbud om sommerfjer/træning er desuden meldt ud.

KM 2018 startede med meget få tilmeldinger men det tog heldigvis fart go vi endte på 35 tilmeldte.

Individuelt KM er afviklet d. 26/4 og holdkampen blev afviklet d. 4/5 2018 med finaler på dagen.

 Alle spillere på nær én enkelt havde indbetalt gebyr inden afvikling af kampen. (FLOT)

  • VET HS: Mikael Schjøth vandt over Jens Schmith i 3 tætte sæt
  • VET HD: Kim Bach og Carsten Gjerløv vandt over Kenneth Agerskov i 2 sæt
  • Landskampen afviklet for Hold, der gik sejren til Sverige.
    • Anders Bay og Rene Holm (Landstrænere for holdet)

Kim Thomsen, Kim Bach, Jens Schmith, Jesper Søgård, Michael Blom,

Morten Jensen (ung-vet), Christian Steen, Kenny Olsson, Brian Grau-Foghsgaard

Thomas Thybo, Mona Ahlsten og Grethe Kragh-Müller

Bay’s Corner havde omkring 20 spiller til spisning efterfølgende.

Holdtilmelding for den kommende sæson:

40+ 2 hold       –                       50+ 4 hold       –                          60+ 1 hold

Kim Krahl Larsen.