Indkaldelse til KMB2010´s ordinære generalforsamling

Tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 19:00

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, som har et gyldigt medlemskab.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning

3. En af klubbens repræsentanter i bestyrelsen for "DSI" aflægger beretning 

4. Spilleudvalgenes beretninger

5. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

6. Indkomne forslag.

7. Den økonomiansvarlige forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige kontingenter til godkendelse. 

8. Valg til bestyrelse

Formand: Jørgen Jørgensen – ikke på valg - villig til at fortsætte.

Næstformand: Ralf Auerbach – på valg - villig til genvalg.

Formand for spilleudvalget: Peter Andreasen – på valg – villig til genvalg (vælges for 2 år).

Formand for ungdomsudvalg: Nikolaj Jørgensen – ikke på valg – villig til genvalg.

2 bestyrelsesmedlemmer – lige år:
Thomas Fynbo – ikke på valg – ønsker ikke at fortsætte (ny vælges for 1 år).
Maria Kristensen – ikke på valg – ønsker ikke at fortsætte (ny vælges for 1 år).

2 bestyrelsesmedlemmer – ulige år:            
Kim Krahl Larsen - på valg - villig til genvalg.                                                                                                                              Ledig.

Valg af suppleant for en periode på 1 år:
Ledig. 

Valg af repræsentant til - sammen med formanden - at ind træde i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Amager Tennis- og Badmintonhal.

Ralf Auerbach – på valg - villig til genvalg.

Valg af 1 revisor, samt 1 suppleant for en periode af 1 år:

Per Leerskov og Kristian Hjulsager er villige til genvalg.

9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, april 2019

Klik her for at hente klubbens regnskab 2018